In de DACE Kennisbank vindt u relevante informatie over Cost Engineering zoals whitepapers, presentaties, onderzoeken en meer...

Activity-Based Budgeting

General (all areas of expertise)
21-11-2015 | Publicatie
Auteur: drs. R. Petri
Budgettering is reeds vele jaren een van de meest gebruikte technieken
om in een organisatie inhoud te geven aan de planning- en controlcyclus.
De conventionele budgetteringspraktijk, zoals in hoofdlijnen
beschreven in hoofdstuk B7020 van dit Handboek is vaak verworden
tot een onderhandelingsritueel tussen de verschillende managementlagen.
Het resultaat van de conventionele budgetteringspraktijk is dat
met betrekking tot indirecte activiteiten meestal het budget van het
vorige jaar als uitgangspunt wordt genomen, kosten- en eventuele volumeveranderingen
daarop worden gemuteerd en enkele interessante
projecten worden toegevoegd. Opvallend hierbij is dat er in de praktijk
slechts zelden projecten worden gestopt of gereed zijn, waardoor
een vermindering van middelen aan de orde zou zijn. Als gevolg hiervan
ontstaat uiteindelijk een budget voor het komende jaar dat meestal
wat hoger is dan het budget van het jaar daarvoor.
Door de hiervoor geschetste gang van zaken houdt budgettering het
gevaar in zich te verworden tot een soort van rituele dans waarbij de
meeste indirecte kosten als vast worden beschouwd. Activity-Based
Budgeting (ABB) biedt echter de mogelijkheid om gevestigde patronen
in de budgetteringspraktijk te doorbreken. Een activity-based
budget is veelal meer gebaseerd op feiten en veel minder op
macht of goed onderhandelen in vergelijking met een op traditionele
wijze opgesteld budget. Activity-Based Budgeting biedt de mogelijkheid
om, mits goed toegepast, conventioneel denken over de verdeling
tussen vaste en variabele indirecte kosten te doorbreken. ABB
kan daarbij gezien worden als een vorm van budgetteren waarbij
budgetten vanaf het laagste niveau worden opgebouwd.
Alvorens in paragraaf 3 in te gaan op de methodiek van ActivityBased
Budgeting, wordt in paragraaf 2 eerst kort stil gestaan bij de
samenhang van ABB met Activity-Based Costing (ABC) en Activity-Based
Management (ABM). De techniek van ABB wordt vervolgens
aan de hand van een case geïllustreerd in paragraaf 4. In
paragraaf 5 worden ten slotte enkele conclusies getrokken met betrekking
tot ABB en het gebruik ervan.
Trefwoorden: Activity, based, bugeting, planning, controlcyclus
Bijgewerkt op: 21-11-2015
Terug naar het overzicht
kliplogo.pngRdlogo27012013_3.pngeps.logo-Visser-en-smit-hanab.pngGeurts otrmn.GIFlogoHarsveld_pms282+877.pngKH_Engineering_PMS.png