DACE verzorgt de opleiding van Cost Engineers en Value Engineers in Nederland en onderhoudt de contacten met EGB (European Governing Board – Value for Europe), SAVE International en ICEC, de International Cost Engineering Council.DACE verzorgt de opleiding van Cost Engineers en Value Engineers in Nederland en onderhoudt de contacten met EGB (European Governing Board – Value for Europe), SAVE International en ICEC, de International Cost Engineering Council.

SSK ontwikkelingen

SSK ONTWIKKELINGEN

Voor sommigen is SSK een gevleugeld begrip, voor anderen wellicht onbekender. Deze 'Standaard Systematiek voor Kostenramingen' is een ramingsmethodiek voor de grond-, water- en wegenbouw en is voor het eerst in deze vorm uitgegeven in 1999. Enkele jaren later werd door  CROW de tweede druk van deze publicatie 137 op de markt gebracht. Op dit moment is de vigerende ramingsmethode voor de civieltechnische kostendeskundigen bij CROW beschikbaar in derde druk onder de noemer 'SSK-2010'.

Omdat de SSK met zijn tijd mee moet groeien (denk o.a. aan de connectie met assetmanagement),  heeft CROW de actualisatie in gang gezet. Die staat gepland voor uitvoering in 2017, ijs en weder (en ook financiering) dienende. De SIG-GWW van DACE wordt door CROW in dit verband betrokken en als klankbord gebruikt.

PIANOo - Expertisecentrum aanbesteden

Er zijn drie zaken die volgens de SIG-GWW in de te actualiseren publicatie aandacht behoeven. Dat zijn: LCC, probabilistisch ramen en internationalisering. De twee eerstgenoemde zaken staan al op het programma. LCC, met name vanwege het verband met assetmanagement, en probabilistisch ramen in verband met aanscherping van de huidige theorie. Internationalisering blijkt voor CROW een lastig ding. CROW is namelijk van mening dat zij er (vrijwel uitsluitend) is voor de nationale markt en heeft in het algemeen geen middelen voor uitrol van kennis in de wereld, tenzij daar een expliciete vraag om is, en daarbij dan uiteraard ook financiering is. Maar hier kan de SIG wellicht een rol in spelen.

Uiteraard komt met de actualisering ook de SSK-spreadsheet onder de loep. Meer dan dat zit er vooralsnog niet in. Een programma van eisen voor ‘gekeurmerkte’ SSK-software  is niet aan de orde.

Mede als gevolg van de nieuwe aanbestedingswet kan er een grotere nadruk komen te liggen op de life cycle costs bij EMVI uitvragen. Een nieuw wettelijk gunningscriterium kan namelijk zijn: 'laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit zoals de levencycluskosten (LCC)'. Hoewel het met de huidige SSK goed mogelijk is een levensduurkostenberekening te maken, wordt het door deze wet nog belangrijker hóe deze kosten zijn berekend ten einde een juiste EMVI vergelijking te maken. En daarom moet dit worden vereenduidigd. Een werkgroep geïnitieerd door het provinciale vakberaad bouw is daar al mee aan de slag. De SIG-GWW is betrokken bij het expertisecentrum aanbesteding (PIANOo) om hier nadere invulling aan te geven. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld uitwerking van het begrippenkader of verfijning van de handreiking of het rekenmodel.

Het tweede onderwerp betreft de probabilistische kostenraming. In de SSK publicatie wordt beschreven hoe dit hulpmiddel gebruikt kan worden om de grootste onzekerheden binnen een project inzichtelijk te maken. Wat zijn de grootste onzekerheden op het gebied van prijzen of hoeveelheden of wat zijn bepalende risico’s? De SSK-2010 laat vervolgens vrij op welke wijze de kostenraming probabilistisch doorgerekend moet worden. Dit mag met een Excel invoegtoepassing zoals Crystall Ball of @Risk, maar het kan ook middels het programma Risicoraming. De SIG-GWW werkt (samen met de SIG-PRA) aan een  open-source code waarin beschreven staat wat de afhankelijkheden binnen een dergelijke berekening moeten zijn.

Dit dient als doel te hebben dat verschillende gebruikers bij dezelfde input ook dezelfde resultaten dienen te krijgen onafhankelijk van de gebruikte software. Wat de SSK betreft worden deze overwegingen al meegenomen in de actualisering en de komende CROW-werkgroep SSK gaat daarmee aan de slag. Zij moet overigens ook de uitkomsten van de LCC-werkgroep in de SSK verwerken/harmoniseren. Tot slot hebben veel van de adviesbureaus die de SSK gebruiken behoefte aan een dergelijke methode voor projecten in het buitenland, omdat daar het veelal van een (internationale) standaard ontbreekt. Ideeën zijn om het ramingsmodel of het begrippenkader (of nog beter, de hele systematiek) in het Engels te vertalen. Dat zit echter niet in het project dat de CROW gaat uitvoeren, omdat daar geen financiering voor is.

Heb je na het lezen van deze ontwikkelingen een idee of opmerking over de SSK, dan is dit je kans om dit kenbaar te maken! Wij zullen het als SIG-GWW bespreken en wellicht kan dit worden meegenomen in een volgende uitgave. Geef dit dan door aan info@dace.nl of aan de projectleider van CROW ter zake,  paul.jansen@crow.nl. 

Partners

Close