DACE verzorgt de opleiding van Cost Engineers en Value Engineers in Nederland en onderhoudt de contacten met EGB (European Governing Board – Value for Europe), SAVE International en ICEC, de International Cost Engineering Council.DACE verzorgt de opleiding van Cost Engineers en Value Engineers in Nederland en onderhoudt de contacten met EGB (European Governing Board – Value for Europe), SAVE International en ICEC, de International Cost Engineering Council.

Bijeenkomsten en Workshops

Bijeenkomsten en Workshops

De SIG VM organiseert de volgende activiteiten:
-    Reguliere voortgangsvergaderingen actieve deelnemers (8 keer per jaar)
-    Informele bijeenkomsten (2 keer per jaar)
-    Themabijeenkomsten (2 keer per jaar)
-    Werkgroep Certificering  en Opleiding 
-    Studiegroep Europese normen VM
-    Branchegerelateerde discussiegroepen 
-    Één keer in de twee jaar verzorgt de SIG VM de DACE Contactbijeenkomst

Hieronder volgt meer informatie over de verschillende typen bijeenkomsten en activiteiten.


Reguliere voortgangsvergaderingen
De voortgangsvergaderingen zijn bestemd voor actieve deelnemers. Hierin worden doelen en speerpunten van de SIG VM geformuleerd, alsmede de formulering en monitoring van hieruit voortvloeiende acties. Tijdens deze vergaderingen worden ook kennis en ervaringen uitgewisseld. 


Informele bijeenkomsten
De informele bijeenkomsten zijn laagdrempelig en hebben tot doel kennis uit te wisselen en contacten te leggen op het gebied van Value Management. De bijeenkomsten zijn gericht op Value Engineering-vakgenoten en geïnteresseerden van binnen en buiten DACE. De bijeenkomsten worden bij bedrijven zelf georganiseerd. Hiermee wordt bijgedragen aan het promoten van de SIG VM en kunnen Value Engineers zich verder ontwikkelen. Gemiddeld twee keer per jaar worden er informele bijeenkomsten georganiseerd. 

Thema bijeenkomsten
De themabijeenkomsten hebben tot doel om nieuwe inzichten en kennis te ontwikkelen. Hierbij gaat het over de introductie van nieuwe technieken, bestaande technieken met een nieuwe toepassing, dan we de samenhang tussen Value Management en andere methoden. Voorbeelden van thema’s van recente bijeenkomsten zijn:
- Samenhang tussen LEAN en Value Management
- Samenhang tussen MKBA en Value Management
- Value Management tijdens en rondom de tenderfase


Werkgroepen
Certificering en Opleiding
De werkgroep Certificering en opleiding richt zich specifiek op het inventariseren en invullen van de opleidings- en ontwikkelbehoefte van Value Engineers, belanghebbenden en geïnteresseerden in Nederland in de brede zin: van mogelijkheden om VM in het onderwijs (WO, HBO) te integreren tot het vaststellen van interessante workshops om kennis en competenties van Value Engineers te verbeteren.


Studiegroep Europese normen VM 
Deze studiegroep bekijkt gezamenlijk de bestaande normen (EN12973, EN1325 en EN16271) om te bepalen of we vanuit de Nederlandse situatie op- of aanmerkingen hebben op de normen en of/hoe we invloed uit willen oefenen op deze normen. De studiegroep is een uitvloeisel van het feit dat DACE deelneemt in de NEN Commissie Value Management en bijdraagt aan de revisie van de Europese normen op dit gebied.


Branche gerelateerde discussiegroepen 
De discussiegroepen hebben tot doel om een gerichte ontwikkeling en kruisbestuiving van VM in specifieke branches, zoals proces- en maakindustrie, ICT en utiliteitsbouw, te stimuleren. De vorm is vrij. Te denken valt aan case presentaties, hoe de organisaties ermee omgaan, intervisiesessies om problemen te bediscussiëren, presentatie en oefening van specifieke tools en gewoon discussie/netwerk. Deze kleinere interessegroepen delen geregeld in breder SIG VM verband hun ontwikkelingen (tbv kruisbestuiving).

Partners

Close